مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

چسب UHU

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :GPGM-485-16102 گروه :سایر
  کارشناس خرید : سید رضا رهنما
  شماره تماس : 09111342551
شرح استعلام :

چسب UHU


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید