مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 CF-MEMORI 4GB


  تاریخ انتشار : 1398-02-25
  مهلت ارسال : 1398-03-05
  شماره استعلام : GPGM-518-16177
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653