تعمیرات نیروگاهی ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تعمیر بریکر 20 کیلوولت 150 آمپر طرح ABB (پست برق)

مربوط به شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تعمیرات نیروگاهی ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :IPR-281-IPR-765 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تعمیر بریکر 20 کیلوولت 150 آمپر طرح ABB (پست برق)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید