تعمیرات نیروگاهی ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پودر جوشکاری EB3 سیم جوش زیر پودری CRMO2 EB3 قطر 3.2

مربوط به شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تعمیرات نیروگاهی ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :IPR-296-M1640 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پودر جوشکاری EB3 سیم جوش زیر پودری CRMO2 EB3 قطر 3.2


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید