تعمیرات نیروگاهی ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سیرکوله روغن 8 هزار یک دستگاه و سیر کوله روغن 15 هزار یک دستگاه

مربوط به شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تعمیرات نیروگاهی ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :IPR-492-IPR-335 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

سیرکوله روغن 8 هزار یک دستگاه و سیر کوله روغن 15 هزار یک دستگاه


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید