کشت و صنعت کارون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

نازل پلاستیکی فیلترهای شنی تصفیه آب با مهره و واشر (نازل به قطر رزوه 25 میلیمتر - فاصله شیار کلاهک 4 میلیمتر - ملول کلی 160 میلیمتر)

مربوط به شرکت کشت و صنعت کارون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی کشت و صنعت کارون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KARUN-179-54000800 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

نازل پلاستیکی فیلترهای شنی تصفیه آب با مهره و واشر (نازل به قطر رزوه 25 میلیمتر - فاصله شیار کلاهک 4 میلیمتر - ملول کلی 160 میلیمتر)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید