کشت و صنعت کارون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید یک قلم پوزیشنر 20-4 میلی آمپر با خروجی 6-1 بار

مربوط به شرکت کشت و صنعت کارون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی کشت و صنعت کارون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KARUN-734-54000608 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید یک قلم پوزیشنر 20-4 میلی آمپر با خروجی 6-1 بار


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید