گروه صنایع سیمان کرمان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

22 عدد خازن،epcos، ولت 400 و میکروفاراد4700 ، بازه زمانی حداقل 6 ماهه دوم 2023 میلادی

مربوط به شرکت گروه صنایع سیمان کرمان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی گروه صنایع سیمان کرمان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KCIG-286-124 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

22 عدد خازن،epcos، ولت 400 و میکروفاراد4700 ، بازه زمانی حداقل 6 ماهه دوم 2023 میلادی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید