گروه صنایع سیمان کرمان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت 5 ردیف قطعات تراشکاری، فرزکاری و ریخته گری

مربوط به شرکت گروه صنایع سیمان کرمان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی گروه صنایع سیمان کرمان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KCIG-408-490-ص-1403 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ساخت 5 ردیف قطعات تراشکاری، فرزکاری و ریخته گری


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید