گروه صنایع سیمان کرمان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مناقصه لوله و اتصالات مطابق پیوست

مربوط به شرکت گروه صنایع سیمان کرمان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی گروه صنایع سیمان کرمان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KCIG-415-457-ص-1403 درخواست خرید 830 گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

مناقصه لوله و اتصالات مطابق پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید