سیمان ممتازان کرمان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

انواع فیلتر و نمایشگر سطح و دماسنج مخزن مطابق با ضمائم پیوست درخواست

مربوط به شرکت سیمان ممتازان کرمان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی سیمان ممتازان کرمان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KMCC-479-99021493 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

انواع فیلتر و نمایشگر سطح و دماسنج مخزن مطابق با ضمائم پیوست درخواست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید