شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت سیلندر و سرسیلندر جهت کمپرسور E4-5301-1/2 مطابق با نمونه و قالب ارسالی

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-218-PHD95745 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : مهدی برادر چرلی
  شماره تماس : 09301004401
شرح استعلام :

ساخت سیلندر و سرسیلندر جهت کمپرسور E4-5301-1/2 مطابق با نمونه و قالب ارسالی

 توضیحات بیشتر : ساخت سیلندر و سرسیلندر جهت کمپرسور E4-5301-1/2 مطابق با نمونه و قالب ارسالی

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید