شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت دیافراگم مربوط به سولنوئید ولوهای سیستم AIR MAZE بوستر کمپرسور طبق نقشه پیوست و نمونه ارسالی

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-236-PHD-95765 گروه :قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
  کارشناس خرید : مهدی برادر چرلی
  شماره تماس : 09301004401
شرح استعلام :

ساخت دیافراگم مربوط به سولنوئید ولوهای سیستم AIR MAZE بوستر کمپرسور طبق نقشه پیوست و نمونه ارسالی

 توضیحات بیشتر : ساخت دیافراگم مربوط به سولنوئید ولوهای سیستم AIR MAZE بوستر کمپرسور طبق نقشه پیوست و نمونه ارسالی

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید