شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تامین قطعات مانیتورینگ مربوط به توربین گازی SIEMENS TYPE SGT-600 مطابق تقاضا و مشخصات پیوست

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-298-PHD-76415 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تامین قطعات مانیتورینگ مربوط به توربین گازی SIEMENS TYPE SGT-600 مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید