پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت یکدستگاه FUEL K.O.D DRUM جهت کمپرسور E4-302-2 مطابق با DATA SHEET پیوست

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-576-PHD-05006 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ساخت یکدستگاه FUEL K.O.D DRUM جهت کمپرسور E4-302-2 مطابق با DATA SHEET پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید