پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تامین تجهیزات مخابرات و تلفن مطابق تقاضا و مشخصات پیوست

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-583-PHS-05217-KH گروه :تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تامین تجهیزات مخابرات و تلفن مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید