پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید ترانسفورماتور با نسبت تبدیل 380/110VAC و توان 50KAV هوا - خشک

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-612-PHD-95570-KH گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید ترانسفورماتور با نسبت تبدیل 380/110VAC و توان 50KAV هوا - خشک


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید