پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تامین KAYSER HERCULES PRESSURE REGULATOR مطابق تقاضا و مشخصات پیوست

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-784-PHD-05364-KH گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تامین KAYSER HERCULES PRESSURE REGULATOR مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید