پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

PLUGS,SOLID,HEXAGON HEAD,KILLED CARBON STEEL REDUCER COUPLINGS, CARBON STEEL REDUCER COUPLINGS,KILLED CARBON STEEL BUSHINGS ELBOWS NIPPLES COUPLINGS

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-853-PHS-05175-KH گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

PLUGS,SOLID,HEXAGON HEAD,KILLED CARBON STEEL REDUCER COUPLINGS, CARBON STEEL REDUCER COUPLINGS,KILLED CARBON STEEL BUSHINGS ELBOWS NIPPLES COUPLINGS


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید