پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

اسكن وترسیم نقشه هاي ساخت 5 قطعه ، با به دست آوردن ابر نقاط ومدل سه بعدی طبق تقاضا و مدارک پیوست

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-953-WO1401-100 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

اسكن وترسیم نقشه هاي ساخت 5 قطعه ، با به دست آوردن ابر نقاط ومدل سه بعدی طبق تقاضا و مدارک پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید