پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

CASTROL MAGNATEC MOTOR OIL 10W40 در ظروف 4 لیتری معادل 25 گالن

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-956-PHS-15068-KH گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

CASTROL MAGNATEC MOTOR OIL 10W40 در ظروف 4 لیتری معادل 25 گالن


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید