مدیریت تولید برق کرمان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تعداد یک عدد سوئیچ دما سکه ای مربوط به دیزل پمپ خانه آتش نشانی قطر 30میلیمتر -ماکزیموم دمای قطع 40درجه سانتیگراد-مشخصات فنی پیوست می باشد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق کرمان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق کرمان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPGM-142-1364-1400 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تعداد یک عدد سوئیچ دما سکه ای مربوط به دیزل پمپ خانه آتش نشانی قطر 30میلیمتر -ماکزیموم دمای قطع 40درجه سانتیگراد-مشخصات فنی پیوست می باشد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید