مدیریت تولید برق کرمان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

محفظه رطوبت گیر یک کیلویی (مطابق مشخصات فنی پیوست)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق کرمان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق کرمان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPGM-210-1402-1401-1461 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

محفظه رطوبت گیر یک کیلویی (مطابق مشخصات فنی پیوست)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید