مدیریت تولید برق لوشان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید و ساخت چرخدنده پینیون و چرخدنده ماردون مطابق نقشه و آنالیز آزمایشگاهی پیوست مربوط به گیربکس برج خنک کن واحد دو بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق لوشان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق لوشان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :LPGM-136-403-07 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید و ساخت چرخدنده پینیون و چرخدنده ماردون مطابق نقشه و آنالیز آزمایشگاهی پیوست مربوط به گیربکس برج خنک کن واحد دو بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید