مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کنترل والو فیشر در سایز های "3 و "4 طبق مشخصات پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MGPG-163-6817 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

کنترل والو فیشر در سایز های "3 و "4 طبق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید