توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT

در این صفحه استعلام خرید با شرح

رنگ و مواد

مربوط به شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MIGT-101-SH56M گروه :سایر
  کارشناس خرید : داود هاشمی
  شماره تماس : 9- 02156231574 / داخلی 3471
شرح استعلام :

رنگ و مواد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید