شرکت موج نیرو

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تجهیزات شبکه

مربوط به شرکت شرکت موج نیرو را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت موج نیرو با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MNC-63-A0103 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : عبدی
  شماره تماس : 91082163-داخ
شرح استعلام :

تجهیزات شبکه

 توضیحات بیشتر : تجهیزات شبکه

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید