مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

چسب لاتکس مهندس فنی صیدی 09187027191

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-174-98100616 گروه :سایر
  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843
شرح استعلام :

چسب لاتکس مهندس فنی صیدی 09187027191


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید