مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

الکترود جوشکاری کارشناس فنی مهندس ترجان09189896046

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-219-98101075 گروه :سایر
  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843
شرح استعلام :

الکترود جوشکاری کارشناس فنی مهندس ترجان09189896046


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید