مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

آنتی اسکالانت برای قسمت شیمی جهت هماهنگی با مهندس بهرامی شماره تماس 09188191033

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-343-99100992 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843
شرح استعلام :

آنتی اسکالانت برای قسمت شیمی جهت هماهنگی با مهندس بهرامی شماره تماس 09188191033


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید