مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تعویض فیل بک و سایر تجهیزات جانبی برج تر واحد 1 تعمیرات اساسی که از شماره ردیف 33 تا شماره ردیف 44 را شامل میشود. همچنین شامل 12 سل میباشد.

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-449-140010101 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تعویض فیل بک و سایر تجهیزات جانبی برج تر واحد 1 تعمیرات اساسی که از شماره ردیف 33 تا شماره ردیف 44 را شامل میشود. همچنین شامل 12 سل میباشد.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید