مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 مکانیکال سیل


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : MTPP-47-m227
  گروه : سایر

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843