مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات %55 N2H4 جهت ارتباط با کارشناس مربوطه در خصوص موضوع انجام کار با شماره تماس 08135378404 آقای غفاری و همچنین ارتباط با امور بازرگانی 08135378589 آقای بهرامی تماس حاصل نمائید.

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-536-40010901-10 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات %55 N2H4 جهت ارتباط با کارشناس مربوطه در خصوص موضوع انجام کار با شماره تماس 08135378404 آقای غفاری و همچنین ارتباط با امور بازرگانی 08135378589 آقای بهرامی تماس حاصل نمائید.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید