مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تعمیرات اساسی واحد 2 - تعمیرات اساسی تجهیزات ابزار دقیق

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-605-IA1-IA2-ID1-ID2-IF4-IG1 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تعمیرات اساسی واحد 2 - تعمیرات اساسی تجهیزات ابزار دقیق


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید