مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

CH1-تعمیرات اساسی واحد2-فعالیت های شیمی و رنگ آمیزی-CH1

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-606-CH5 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

CH1-تعمیرات اساسی واحد2-فعالیت های شیمی و رنگ آمیزی-CH1


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید