نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

در این صفحه استعلام خرید با شرح

لوازم کامپیوتر

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NCCPP-113-192 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

لوازم کامپیوتر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید