نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ترنسدیوسر دما

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NCCPP-82-133 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ترنسدیوسر دما


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید