ذغال سنگ نگین طبس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پمپ آب فشار قوی طبقاتی

مربوط به شرکت ذغال سنگ نگین طبس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی ذغال سنگ نگین طبس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEGIN-11-N11 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

پمپ آب فشار قوی طبقاتی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید