مدیریت تولید برق نکا

 شرح استعلام :

 سنسور لرزش 2عدد


  تاریخ انتشار : 1398-02-15
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : NEKA-394-42128
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : اسماعيل باقري خليلي
  شماره تماس : 01134622655