مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

راديوگرافي بويلر واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شرايط خصوصي پيوست از طريق عقد قرارداد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-417-1113 گروه :سایر
  کارشناس خرید : فرشته حيدري
  شماره تماس : 011-34622465
شرح استعلام :

راديوگرافي بويلر واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شرايط خصوصي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید