مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

رابرلاینینگ مخزن رزین کاتیونی تصفیه خانه آب واحد بخار نیروگاه نکا مطابق با شرایط خصوصی پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-457-9942 گروه :سایر
  کارشناس خرید : علي اصغر اسدپور
  شماره تماس : 01134622465
شرح استعلام :

رابرلاینینگ مخزن رزین کاتیونی تصفیه خانه آب واحد بخار نیروگاه نکا مطابق با شرایط خصوصی پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید