مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پوشش دهي صفحه آند به تعداد 120 عدد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-483-53807 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : علي اصغر اسدپور
  شماره تماس : 01134622465
شرح استعلام :

پوشش دهي صفحه آند به تعداد 120 عدد

 توضیحات بیشتر : شرايط خصوصي به همراه پيشنهاد مهر و امضا گردد.

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید