مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

اناليزر اكسيژن

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-490-46586 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : اسماعيل باقري خليلي
  شماره تماس : 01134622655
شرح استعلام :

اناليزر اكسيژن


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید