مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ارموهيب 28

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-598-60225 گروه :مواد شیمیایی صنعتی
  کارشناس خرید : اسماعيل باقري خليلي
  شماره تماس : 01134622655
شرح استعلام :

ارموهيب 28


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید