مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت گلدانی پمپ آب دریا مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-613-56300 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : علي اصغر اسدپور
  شماره تماس : 01134622465
شرح استعلام :

ساخت گلدانی پمپ آب دریا مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید