مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تهییه و ساخت اکسپنشن جوئینت های داکت خروجی دود بویلر واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-654-58246 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تهییه و ساخت اکسپنشن جوئینت های داکت خروجی دود بویلر واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید