مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ماشينكاري محل نشست سیل پکینگ تعداد دو دستگاه ایر پری هیتر های واحد دو بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرايط خصوصي و نقشه پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-657-2021 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ماشينكاري محل نشست سیل پکینگ تعداد دو دستگاه ایر پری هیتر های واحد دو بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرايط خصوصي و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید