مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تست هاي غيرمخرب (NDT ) تجهيزات ,واحد 4 بخارنیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرايط خصوصي پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-672-329 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تست هاي غيرمخرب (NDT ) تجهيزات ,واحد 4 بخارنیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرايط خصوصي پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید