شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

شیت وکس ضخامت 0.2 میلیمتر SHEET WAX THERMOSTABLE ADHESIVE BACK JOHN BURN 0.2 mm TAN

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-170-B004 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

شیت وکس ضخامت 0.2 میلیمتر SHEET WAX THERMOSTABLE ADHESIVE BACK JOHN BURN 0.2 mm TAN


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید