شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

میکرو فیلتر اولیه برند میکرو پرو GO250X 1 عدد میکرو فیلتر ثانویه برند میکرو پرو GO250Y 1 عدد

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-176-B009 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

میکرو فیلتر اولیه برند میکرو پرو GO250X 1 عدد میکرو فیلتر ثانویه برند میکرو پرو GO250Y 1 عدد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید